Analitik Kimya Anabilim Dalı’nın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde açtığı dersler aşağıda listelenmiştir:

Ön Lisans Dersleri

 • Analitik Hesaplamalar

 • Analitik Hesaplamalar Uygulama

Lisans Dersleri

 • Genel Kimya I

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ157)    SAAT/HAFTA: 3   UK: 3   AKTS: 6

Atomun yapısı, teorileri (elektronlar ve çekirdek), özellikleri; periyodik sistem: genel özellikler, elektronların enerji düzeyleri; elektronların dalga karakterleri, elektron spini, kuantum sayıları, atom yarıçapları, iyonlaşma potansiyeli, elektron ilgisi; kimyasal bağlar: moleküler geometri, hibritleşme, molekül orbitalleri, stokiyometri: atom-gr, mol, eşdeğer gr. Kavramları, en basit (ampirik formül, molekül formülü, hesaplamalar; kimyasal reaksiyonlar, yükseltgenme sayıları; redoks: kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, kimyasal denklemler ve bununla ilgili hesaplamalar; gazlar: gaz yasaları (Boyle, Charles, Dalton Yasaları, Avogadro İlkesi, Graham Yasası, hal denklemi, kinetik teori, gerçek ve ideal gazlar, gazların sıvılaştırılması gazların sıvılarda çözünmesi Henry Yasası, problemler; sıvılar: genel özellikleri, denge buhar basıncı, kaynama noktaları, ısınma ve soğuma eğrileri; faz diyagramları, problemler; çözeltiler: konsantrasyon birimleri, buhar basıncı (Raoult yasası), kaynama ve donma noktaları; elektrolit çözeltileri, yüzde ayrışma, iyonlar arası çekim kuvvetleri, çözünürlük, problemler; katılar: genel özellikleri, geometrisi ve problemler.

 • Genel Kimya II

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ156)  SAAT/HAFTA: 2  UK: 2  AKTS:4

Kimyasal kinetik, reaksiyon hızları, hız denklemleri, hız üzerine etkiyen diğer faktörler, reaksiyon dereceleri ve bunun tayini yöntemleri, çarpışma teorisi, mutlak reaksiyon hızları teorisi, hesaplamalar; kimyasal denge; denge hali, kütlelerin etkisi, denge sabitleri, Le Chatelier ilkesi, hetorojen denge, problemler; elektrokimya; elektriksel iletkenlik, elektroliz ve yasaları, galvanik hücreler, Nernst denklemi, problemler; çekirdek kimyası: çekirdek yapısı, radyoaktiflik (nükleer kararlılık), nükleer enerji, nükleer reaksiyonlar ve örnekler, radyokimya, problemler; termodinamik; sistem ve fonksiyonlar, termodinamiğin yasaları, birinci yasa, enerji, entalpi, II. yasa, entropi, kimyasal aktiflik, serbest enerji ve kimyasal denge, problemler.

 • Analitik Kimya I

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ281) SAAT/HAFTA: 3 UK: 3 AKTS:4

Kütlelerin etkisi yasası, çözeltiler ve derişim birimleri, nötralimetri, pH kavramı, pH hesaplanması, tampon çözeltiler, titrimetride hesaplamalar, indikatörler, asit baz titrasyonları örnekleri, redoks teorisi (kavramlar, potansiyel hesaplanması, redoks titrasyonları ile ilgili örnekler), çökelme teorisi çökelme titrasyonlarına örnekler ve bütün konularla ilgili problemler

 • Analitik Kimya Uygulama I

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ283) SAAT/HAFTA: 4 UK: 2 AKTS:4

Bu laboratuarlarda anyonlar ve katyonların kalitatif analizleri yaptırılmaktadır. Laboratuar saatlerinde önce analizin teorik temelleri verilmekte ve incelenen iyonların tanıma deneyleri yapılmaktadır. Sonra her bir grup için numuneler verilmekte ve analiz sistematiğine dayalı deneyler yaptırılmaktadır. Ayrıca malzeme bilgisi ve sistematik analizin temelleri anlatılmaktadır.

 • Analitik Kimya II

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ280) SAAT/HAFTA: 3 UK: 3 AKTS:4

Kompleksler (tanım, sınıflandırma, hesaplamalar, kompleksleşme titrasyonlarına örnekler, hesaplamalar), aktiflik ve aktiflik katsayısı (kavramlar, matematiksel esaslar), aletli analiz (spektrofotometrik yöntemler; kavramlar, sınıflandırma, atomik absorpsiyon, UV ve IR spektrofotometri) uygulamalar ve hesaplamaları, elektro analitik yöntemler: potansiyometri (elektrotlar ve titrasyonlar), voltametri ve polarografi ve kondüktometri (teorisi uygulamaları ve hesaplamalar): Ayırma teknikleri (kavramları, kromatografi ve çeşitleri, uygulamalar ve hesaplamalar), polarimetri ve spektroskopik yöntemler (kütle spektrometrisi ve NMR teorileri, uygulamalar ve hesaplamalar).

 • Analitik Kimya Uygulama II

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ283) SAAT/HAFTA: 4 UK: 2 AKTS:4

Bu laboratuarlarda anyonlar ve katyonların kalitatif analizleri yaptırılmak-tadır. Laboratuar saatlerinde önce analizin teorik temelleri verilmekte ve incelenen iyonların tanıma deneyleri yapılmaktadır. Sonra her bir grup için numuneler verilmekte ve analiz sistematiğine dayalı deneyler yaptırılmakta-dır. Ayrıca malzeme bilgisi ve sistematik analizin temelleri anlatılmaktadır.

 • Aletli Analiz

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ701) SAAT/HAFTA: 2 UK: 2 AKTS: 4

Bu dersin amacı öğrencilere cihaz kullanılarak analiz yapabilmeleri için teorik ve pratik bilgi vermektir. Teknik bilgiler, cam malzemeler, kimyasallar. Optik Yöntemler (spektofotometri, spektroflorimetri, atomic absorpsiyon spektrometrisi, atomik emisyon spektrometrisi, refraktometri, polarimetri). Kromatografik yöntemler (İnce tabaka kromatografisi (ITK), yüksekperformanslı sıvı kromatografisi (YPSK), gas kromatografisi (GK)). Elektroanalitik yöntemler (potansiyometri, voltametri, polarografi, kondüktometri, amperometri). Kapiler elektroforez. İyon selektif elektrotlar ve Akış enjeksiyon analizi (AEA). Diğer spektroskopik yöntemler (Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR), electron spin rezonans spektroskopisi (ESR), kütle spektrometrisi (MS)). Termal analizler (termal gravimetric (TG), diferansiyel termal analiz (DTA), diferensiyel taramalı kalorimetri (DTK)

 • Analitik Validasyon

BİLGİSAYAR KODU : (ECZ507) SAAT/HAFTA: 2 UK: 2 AKTS:2

Tanım, doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness), hatalar (kaba, sistematik, nonsistematik, standart), güven aralıkları, lineer olmayan denklemler ve bunların kalibrasyonları, standart ilavesi ve buna göre hesaplamalar, sistem uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde), sistem uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde).

 

Yüksek Lisans Dersleri

(Yüksek Lisans dersleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 • Enstrumental Analiz I Teorik

 • Enstrumental Analiz I Pratik

 • Eczacılıkta Analiz Yöntemleri Teorik

 • Eczacılıkta Analiz Yöntemleri Pratik

 • Eczacılıkta Fizikokimya

 • Laboratuvar Bilgisi Teorik

 • Laboratuvar Bilgisi Pratik

 • Analitik Kimyada Hesaplamalar

 • Elektroanalitik Kimya I Teorik

 • Elektroanalitik Kimya I Pratik

 • Ayırma Teknikleri Teorik

 • Ayırma Teknikleri Pratik

 • Enstrumental Analiz II

 • Analitik Kimyada Literatür Araştırması

 • Çözeltilerde Madde Taşınması

 • Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 • Analitik Kimyada Bilgisayar Kullanımı

 • Elektroforetik Olaylar

Doktora Dersleri

(Doktora dersleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 • Elektroanalitik Kimyada İleri Konular (Teorik)

 • Elektroanalitik Kimyada İleri Konular (Pratik)

 • İlaç Analizleri I (Teorik)

 • İlaç Analizleri I (Pratik)

 • Voltametri Polarografi I (Teorik)

 • Voltametri Polarografi I (Pratik)

 • Voltametri Polarografi II (Teorik)

 • Voltametri Polarografi II (Pratik)

 • Analitik Kimyada İleri Konular I

 • Analitik Kimyada İleri Konular II

 • Organik Kimya

 • Analitik Kimyada Deneysel Tasarım Optimizasyonu

 • Modifiye Elektrotlar (Teorik)

 • Modifiye Elektrotlar (Pratik)

 • Spektrofotometrik Analizler Teorik

 • Spektrofotometrik Analizler Pratik

 • İlaç Analizleri II (Teorik)

 • İlaç Analizleri II (Pratik)

 • Kompleks Kimyası

 • Biyolojik Sistemlerde İlaç Etkisinin Fizikokimyasal Prensipleri

 • Kolloid Kimyası

 • Radyokimyasal Analiz

 • Kemometri (Teorik)

 • Kemometri (Pratik)