• GENEL KİMYA I 

  Atomun yapısı, teorileri (elektronlar ve çekirdek), özellikleri; periyodik sistem: genel özellikler, elektronların enerji düzeyleri; elektronların dalga karakterleri, elektron spini, kuantum sayıları, atom yarıçapları, iyonlaşma potansiyeli, elektron ilgisi; kimyasal bağlar: moleküler geometri, hibritleşme, molekül orbitalleri, stokiyometri: atom-gr, mol, eşdeğer gr. Kavramları, en basit (ampirik formül, molekül formülü, hesaplamalar; kimyasal reaksiyonlar, yükseltgenme sayıları; redoks: kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, kimyasal denklemler ve bununla ilgili hesaplamalar; gazlar: gaz yasaları (Boyle, Charles, Dalton Yasaları, Avogadro İlkesi, Graham Yasası, hal denklemi, kinetik teori, gerçek ve ideal gazlar, gazların sıvılaştırılması gazların sıvılarda çözünmesi Henry Yasası, problemler; sıvılar: genel özellikleri, denge buhar basıncı, kaynama noktaları, ısınma ve soğuma eğrileri; faz diyagramları, problemler; çözeltiler: konsantrasyon birimleri, buhar basıncı (Raoult yasası), kaynama ve donma noktaları; elektrolit çözeltileri, yüzde ayrışma, iyonlar arası çekim kuvvetleri, çözünürlük, problemler; katılar: genel özellikleri, geometrisi ve problemler

 • GENEL KİMYA II

  Kimyasal kinetik, reaksiyon hızları, hız denklemleri, hız üzerine etkiyen diğer faktörler, reaksiyon dereceleri ve bunun tayini yöntemleri, çarpışma teorisi, mutlak reaksiyon hızları teorisi, hesaplamalar; kimyasal denge; denge hali, kütlelerin etkisi, denge sabitleri, Le Chatelier ilkesi, hetorojen denge, problemler; elektrokimya; elektriksel iletkenlik, elektroliz ve yasaları, galvanik hücreler, Nernst denklemi, problemler; çekirdek kimyası: çekirdek yapısı, radyoaktiflik (nükleer kararlılık), nükleer enerji, nükleer reaksiyonlar ve örnekler, radyokimya, problemler; termodinamik; sistem ve fonksiyonlar, termodinamiğin yasaları, birinci yasa, enerji, entalpi, II. yasa, entropi, kimyasal aktiflik, serbest enerji ve kimyasal denge, problemler

 • ANALİTİK KİMYA I

  Kütlelerin etkisi yasası, çözeltiler ve derişim birimleri, nötralimetri, pH kavramı, pH hesaplanması, tampon çözeltiler, titrimetride hesaplamalar, indikatörler, asit baz titrasyonları örnekleri, redoks teorisi (kavramlar, potansiyel hesaplanması, redoks titrasyonları ile ilgili örnekler), çökelme teorisi çökelme titrasyonlarına örnekler ve bütün konularla ilgili problemler

 • ANALİTİK KİMYA UYGULAMA I

  Bu laboratuarlarda anyonlar ve katyonların kalitatif analizleri yaptırılmaktadır. Laboratuar saatlerinde önce analizin teorik temelleri verilmekte ve incelenen iyonların tanıma deneyleri yapılmaktadır. Sonra her bir grup için numuneler verilmekte ve analiz sistematiğine dayalı deneyler yaptırılmaktadır. Ayrıca malzeme bilgisi ve sistematik analizin temelleri anlatılmaktadır.

 • ANALİTİK KİMYA II

  Kompleksler (tanım, sınıflandırma, hesaplamalar, kompleksleşme titrasyonlarına örnekler, hesaplamalar), aktiflik ve aktiflik katsayısı (kavramlar, matematiksel esaslar), aletli analiz (spektrofotometrik yöntemler; kavramlar, sınıflandırma, atomik absorpsiyon, UV ve IR spektrofotometri) uygulamalar ve hesaplamaları, elektro analitik yöntemler: potansiyometri (elektrotlar ve titrasyonlar), voltametri ve polarografi ve kondüktometri (teorisi uygulamaları ve hesaplamalar): Ayırma teknikleri (kavramları, kromatografi ve çeşitleri, uygulamalar ve hesaplamalar), polarimetri ve spektroskopik yöntemler (kütle spektrometrisi ve NMR teorileri, uygulamalar ve hesaplamalar).

 • ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II

  Bu laboratuarlarda anyonlar ve katyonların kalitatif analizleri yaptırılmak-tadır. Laboratuar saatlerinde önce analizin teorik temelleri verilmekte ve incelenen iyonların tanıma deneyleri yapılmaktadır. Sonra her bir grup için numuneler verilmekte ve analiz sistematiğine dayalı deneyler yaptırılmakta-dır. Ayrıca malzeme bilgisi ve sistematik analizin temelleri anlatılmaktadır.

 • ALETLİ ANALİZ

  Bu dersin amacı öğrencilere cihaz kullanılarak analiz yapabilmeleri için teorik ve pratik bilgi vermektir. Teknik bilgiler, cam malzemeler, kimyasallar. Optik Yöntemler (spektofotometri, spektroflorimetri, atomic absorpsiyon spektrometrisi, atomik emisyon spektrometrisi, refraktometri, polarimetri). Kromatografik yöntemler (İnce tabaka kromatografisi (ITK), yüksekperformanslı sıvı kromatografisi (YPSK), gas kromatografisi (GK)). Elektroanalitik yöntemler (potansiyometri, voltametri, polarografi, kondüktometri, amperometri). Kapiler elektroforez. İyon selektif elektrotlar ve Akış enjeksiyon analizi (AEA). Diğer spektroskopik yöntemler (Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR), electron spin rezonans spektroskopisi (ESR), kütle spektrometrisi (MS)). Termal analizler (termal gravimetric (TG), diferansiyel termal analiz (DTA), diferensiyel taramalı kalorimetri (DTK)

 • ANALİTİK VALİDASYON

  Tanım, doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), doğru denkleminin hesaplanması ve ilgili parametrelerinin hesaplanması (n, m, r, r2 ve standart hatalar), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık (robustness), validasyon parametreleri (doğruluk ve kesinlik, tekrar edilebilirlik, yakalama sınırı, tayin sınırı, doğrusallık, çalışma aralığı, tutarlılık (ruggedness), sağlamlılık ve kararlılık, (robustness), hatalar (kaba, sistematik, nonsistematik, standart), güven aralıkları, lineer olmayan denklemler ve bunların kalibrasyonları, standart ilavesi ve buna göre hesaplamalar, sistem uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde), sistem uygunluk testleri (hplc, spektrofotometri ve elektroanalitik yöntemlerde).

 • ANALİTİK KİMYADA HESAPLAMALAR VE BİLGİSAYAR KULLANIMI

  Bu dersin amacı Analitik Kimyada kullanılan hesaplamaları bilgisayar destekli olarak öğretmektir. Analitik yöntemlerde sıcaklık, basınç, pH, dalga boyu, absorbans, floresans ve kromatografik ayırma kapasitesi gibi parametrelere bağlı olarak analitik model dizaynları.Regresyon analizi. Kalibrasyon için algoritma yazılımı ve kullanımı. Kalibrasyonda seçicilik ve duyarlılığın hesaplanması. Analizde kullanılan sinyaller için dönüşüm yöntemleri. Analiz yöntemlerinin uygulanmasında bilgisayar programlarının kullanılışı ve hesaplamalar. Temel matematik hesaplamalar. Saflık hesaplamaları. Analitik laboratuar cihazları ve kalibrasyonları